• (+31) 0636563421
  • remko@zaeijenbeheer.nl

Privacy Policy

Privacyverklaring
Welkom op de website van Zaeijen Consultancy. Wij zijn een onafhankelijke adviseur op het gebied van verkeerskundig advies, omgevingsmanagement en duurzame energie. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen wij hierin ondersteunen. Voor een aanvraag kunt u de contact info invullen voor een vrijblijvend (advies)gesprek. Om goed voorbereidt te zijn, dienen wij de naam en adres gegevens te krijgen. 

Deze verklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die Zaeijen Consultancy verwerkt ten behoeve van het gebruik van haar diensten. Tevens wordt uitgelegd waarvoor dit voor nodig is, hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer deze aan anderen kunnen worden verstrekt. In deze verklaring wordt verder uitgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard en welke maatregelen.

1. Algemeen
Zaeijen Consultancy is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website www.zaeijenbeheer.nl en door actief gebruik te maken van deze website en het contactformulier geeft u ons uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Zaeijen Consultancy verwerkt en bewaart de volgende gegevens met betrekking tot haar activiteiten:

A, de naam;
B, het woonadres;
C, het e-mailadres;
D, het telefoonnummer;

3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Zaeijen Consultancy uw gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  1. Om uw (aan) vraag of eventueel vervolg documentatie toe te sturen / te beantwoorden;
  2. Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten op de hoogte houden van activiteiten, producten en diensten van Zaeijen Consultancy;
  3. Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening richting haar klanten waarbij een derde partij nodig is;
  4. Technisch beheer van deze website;
  5. Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien Zaeijen Consultancy daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Privacyverklaring;
  6. Voor interne zakelijke doeleinden. Deze doeleinden zijn onder meer de administratie, evaluatie en verbetering van de website van Zaeijen Consultancy  en de naleving van wettelijke verplichtingen en interne regels en procedures;
  7. Het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden.

4. Verstrekken van uw gegevens aan derden
Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

5. Uw rechten
U heeft het recht om aan Zaeijen Consultancy te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn of dat Zaeijen Consultancy uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u ons te verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen, af te schermen of zich te verzetten tegen de verwerking hiervan indien deze gegevens.

6. Beveiliging
Wij nemen alle redelijke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Daarbij maakt Zaeijen Consultancy een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Zaeijen Consultancy bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

8. Links naar andere websites
Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Zaeijen Consultancy heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze Privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op deze websites.

9. Wijzigingen Privacyverklaring
Zaeijen Consultancy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst uit te breiden of te wijzigen. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

10. Contact
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zaeijen Consultancy, neem dan contact op met:

Zaeijen Consultancy

remko@zaeijenconsultancy.nl

www.zaeijenbeheer.nl